Obchodní podmínky pro katalog

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
HPI – CZ spol. s r.o.
IČ: 632 19 611
DIČ: CZ63219611
se sídlem Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8002
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese
www.hpi.cz.

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HPI – CZ spol. s r.o., IČ: 632 19 611, se sídlem Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8002 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese
www.hpi-cz.eu (dále jen „internetový obchod“).
1.2. Veškeré smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí právním řádem České republiky. Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel. Kupující – spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“).
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu v den odeslání é objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat na svůj uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
2.3. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Internetový obchod obsahuje seznam a popis zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář prostřednictvím internetového obchodu. Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, včetně údaje, zda nakupuje jako kupující – spotřebitel, nebo jako kupující - podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.5. Před potvrzení a odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat celou objednávku a měnit údaje zadané do objednávky, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná objednávka kupujícího ke zpracování je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu objednávku na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.
3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, vzdálenosti apod.) žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, např. písemně nebo telefonicky. V takovém případě se ujednání čl. 3.5. obchodních podmínek neuplatní a kupní smlouva se považuje za uzavřenou až autorizací (dalším potvrzením) kupujícího požadovaným způsobem. Pokud kupující autorizaci (další potvrzení) neprovede, či provést odmítne, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Na tyto skutečnosti bude kupující v žádosti o autorizaci (další potvrzení) objednávky rovněž prodávajícím upozorněn.
3.7. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí do okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem na adresu ttb@hpi-cz.cz.
3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen potvrdit objednávku, a to zejména objednávku kupujícího, který již dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Prodávající si dále vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodě, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dodání zboží jsou v závislosti na velikosti zásilky a způsobu dopravy zvoleného kupujícím následně přičteny v objednávkovém formuláři a konečná kalkulovaná kupní cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím objednávku zboží.
4.2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.
4.3. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:
Hotově při osobním odběru - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí
Dobírkou – zboží zaplatí kupující v hotovosti řidiči dopravce při doručení a převzetí zboží

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM

 

5.1. Kupující - spotřebitel, má podle ustanovení § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží na adresu prodávajícího Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebení a je-li to možné, v původním obalu.
5.2. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. V zájmu zkvalitňování služeb si prodávající dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Prodávající upozorňuje, že tato informace není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení od kupní smlouvy a slouží pouze pro zkvalitnění služeb prodávajícího.
5.3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.1. obchodních podmínek je prodávající oprávněn vrácené zboží překontrolovat a přezkoušet, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy způsobem dle požadavku kupujícího uvedeného v odstoupení od smlouvy (bezhotovostním převodem na účet kupujícího, poštovní poukázkou).
5.5. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 53 odst. 8 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívající ve hře nebo loterii.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – PODNIKATELEM

 

6.1. V případě kupujícího - podnikatele, se odstoupení od kupní smlouvy řídí Obchodním zákoníkem.

7. DODACÍ LHŮTA, DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Dodací lhůta začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3. těchto obchodních podmínek. Dodací lhůta činí 5 pracovních dní. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. Při objednávce se zvoleným osobním odběrem s platbou při převzetí zboží, má objednávka platnost 48 hodin, po uplynutí této doby bude automaticky stornována.
7.2. Pro případ zvoleného osobního odběru zboží se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v provozovně prodávajícího po dobu 5 pracovních dní od potvrzení objednávky. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude kupující v potvrzení objednávky prodávajícím upozorněn.
7.3. Dodání zboží probíhá v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 některým z následujících způsobů dodání zboží:
a)  osobním odběrem zboží v provozovně prodávajícího na adrese Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06- ZDARMA

b) doprava po České republice na doručovací adresu uvedenou v objednávce společností TOPTRANS při odběru zboží do 3.000,-- Kč vč. DPH – 250,-- Kč vč. DPH

c) doprava po České republice na doručovací adresu uvedenou v objednávce společností TOPTRANS při odběru zboží nad 3.000,-- Kč vč. DPH – ZDARMA

d) doprava na Slovensko na doručovací adresu uvedenou v objednávce společností DACHSER při odběru zboží do 120,-- EUR vč. DPH – 9,-- EUR vč. DPH

e) doprava na Slovensko na doručovací adresu uvedenou v objednávce společností DACHSER při odběru zboží nad 120,-- EUR vč. DPH – ZDARMA

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.5. Kupující - podnikatel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu zásilky či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Kupujícímu - spotřebiteli, je doporučen obdobný postup, za účelem předejití sporů o tom, kdy vada na zboží vznikla. Kupujícímu -spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.


8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1. Odpovědnost za vady prodávajícího, jakož i záruční podmínky, postup reklamace a způsob odstranění vad zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Reklamační řád je zobrazen na webových stránkách internetového obchodu www.hpi-cz.cz.
8.2. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. reklamační řád).


9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.
9.2. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Registrace kupujícího v internetovém obchodě a nákup zboží je podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže.
10.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení/název, adresa bydliště/sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, příp. další, které budou vyžadované, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje zasílání obchodních sdělení prodávajícího, může projevit tento nesouhlas s jejich zasíláním odkliknutím na příslušném místě v objednávkovém formuláři.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávajícího.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, či požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Kupující má dále právo obrátit se se svým podnětem či stížností na porušení povinnosti stanovených zákonem při zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.7. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat písemně na adr


test the best hpi Spolehlivá firma 2016
qzus nga
cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska