GDPR

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE:

HPI – CZ spol. s r.o., IČ: 632 19 611

se sídlem Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 8002

kontaktní emailová adresa: info@hpi-cz.cz

telefon: 495 800 911

I.

Základní ustanovení

1. Tyto podmínky upravují otázky související se zpracováním osobních údajů fyzických osob ze strany Správce a obsahují informace o tom, jakým způsobem, z jakého důvodu a pro jaké účely Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob v souvislosti s provozováním internetového obchodu na webových stránkách www.hpi-cz.cz  a dále informace o právech fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů ze strany Správce.

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 II.

Zdroje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu fyzická osoba sama poskytla.

2. Správce zpracovává osobní údaje fyzické osoby pro tyto účely a na základě těchto zákonných důvodů:

2.1. Účel zpracování: Vyřízení objednávky fyzické osoby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a fyzickou osobou.

Pro tento účel zpracovává Správce osobní údaje fyzické osoby, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa.

Zákonný důvod: Poskytnutí těchto osobních údajů pro uvedený účel zpracování je nevyhnutelné k uzavření kupní smlouvy a jejímu splnění, tedy pro objednání zboží a jeho dodání fyzické osobě (zákazníkovi). Zákonným důvodem zpracování osobních údajů k tomuto účelu je tedy plnění smlouvy mezi fyzickou osobou (zákazníkem) a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a k tomuto způsobu zpracování osobních údajů není třeba souhlasu fyzické osoby. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.2. Účel zpracování: Propagační a marketingové účely správce, zejména zasílání reklamních emailů a newsletterových zpráv Správce, obsahujících informace o slevách, akčních nabídkách, novém zboží a o jiných novinkách a zasílání obdobných obchodních sdělení.

Pro tento účel zpracovává Správce emailovou adresu fyzické osoby.

Zákonný důvod zpracování: V případě, že je fyzická osoba stávajícím zákazníkem Správce, kterému Správce dodal zboží, je zákonným důvodem zpracování emailové adresy této osoby pro propagační a marketingové účely Správce oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V případě jiné fyzické osoby je zákonným důvodem zpracování její emailové adresy pro propagační a marketingové účely Správce souhlas fyzické osoby se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

III.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů Správcem je 10 let.

IV.

Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou:

–  osoby, jejichž prostřednictvím Správce plní své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy s fyzickou osobou (zákazníkem), tedy osoby, jejichž prostřednictvím Správce dodává zboží zákazníkům a osoby, které se podílejí na realizaci plateb na základě kupní smlouvy,

– osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

– osoby zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země.

V.

Práva a povinnosti Zákazníků

1. Zákazník má právo udělený souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce či na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

2. Zákazník má právo žádat neprodlenou opravu svých osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud jsou tyto údaje nepřesné či neúplné.

3. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, tj. má právo získat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má Zákazník právo na kopii těchto osobních údajů.

4. Zákazník má právo požadovat výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování. Zákazník má rovněž právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

5. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

6. Zákazník má právo na převoditelnost osobních údajů, tedy právo žádat, aby Správce předal osobní údaje jinému správci.

7. Zákazník má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nové znění podmínek ochrany osobních údajů zveřejní Správce bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách.